Zorg

In het kader van passend onderwijs maakt SKPO deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (3007). Dit samenwerkingsverband is een netwerk van veertien schoolbesturen voor primair onderwijs in Eindhoven, Best, Son en Breugel. De schoolbesturen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het uitvoeren van de zorgplicht voor onderwijs van elk kind en het realiseren van een dekkend netwerk binnen de grenzen van het samenwerkingsverband.
 
De schoolbesturen in het samenwerkingsverband kiezen ervoor om passend onderwijs zoveel als mogelijk binnen de eigen bestuurlijke geleding te realiseren. Ze organiseren en bekostigen uit de ondersteuningsmiddelen, die elk schoolbestuur c.q. elke school ontvangt, zelf de specialistische kennis over leerlingen met specifieke ondersteunings- en ontwikkelingsvragen. Hierdoor geven de schoolbesturen zelf zoveel als mogelijk vorm aan het dekkend netwerk vanuit de eigen onderwijskundige en pedagogische visie op onderwijs.
 
Schoolbesturen, c.q. basisscholen, hebben zorgplicht. Dit houdt in dat wij als school verantwoordelijk zijn voor de onderwijsontwikkeling van ieder kind dat schriftelijk bij ons wordt aangemeld, ook voor leerlingen waarbij sprake is van extra onderwijs ondersteuningsbehoeften. Als een kind dus bij onze school schriftelijk is aangemeld, hebben wij de verantwoordelijkheid om een passende plek te vinden.
 
Leerlingen moeten in beginsel zo dicht mogelijk bij de eigen fysieke en sociale leefomgeving van ouders naar school kunnen gaan. Voor leerlingen waarvan de onderwijs ondersteuningsbehoeften de mogelijkheden van de reguliere basisschool overstijgen, is indien nodig gespecialiseerd onderwijs beschikbaar.
 
Om in aanmerking te komen voor een plaats binnen het speciaal (basis)onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De TLV wordt door de school aangevraagd bij het samenwerkingsverband; uiteraard worden de ouders hierbij betrokken. De ouders geven in de aanvraag hun zienswijze aan. Als ouders niet instemmen met de aanvraag, dan wordt dit aangegeven bij de zienswijze. De TLV-aanvraag wordt door twee onafhankelijke deskundigen beoordeeld en zij adviseren het bestuur van het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid van een leerling tot het speciaal (basis)onderwijs, welke type speciaal onderwijs en de geldigheidsduur van een TLV.
 
Als school zorgen we ervoor dat er een actueel schoolondersteuningsprofiel  (SOP) op de website van de school staat. Hierin staat beschreven welke ondersteuning de school biedt en hoe dit wordt georganiseerd en uitgevoerd. Daarnaast wordt beschreven welke mogelijkheden/welke ambitie de school heeft met betrekking tot inclusiever werken. Meer informatie is te vinden op de website van het  samenwerkingsverband.
 
Het volgen van de ontwikkeling
In het hoofdstuk over onze onderwijskundige visie heeft u kunnen lezen dat wij via een planmatige aanpak werken om het onderwijs zo goed mogelijk aan te passen aan de mogelijkheden van elk individueel kind. Tot die planmatige aanpak behoort het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de ontwikkeling van elk kind.
Een ontwikkeling die niet alleen op individueel, maar juist ook op groeps- en schoolniveau gevolgd wordt. De onderwijsaanpak wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.
De groepsleerkracht heeft regelmatig (gepland) overleg met de intern begeleider over de onderwijsaanpak in de groep.
In de kleutergroepen speelt het observeren met behulp van het observatiesysteem “KIJK!” een belangrijke rol. De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd met behulp van ontwikkelingslijnen t.o.v. hun leeftijd. Hiermee wordt zowel de cognitieve als sociaal-emotionele als motorische ontwikkeling gevolgd.

Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling is gekozen voor het Hart- en handeninstrument van IEP en voor de monitoring van de sociale veiligheid in de groepen 7 en 8 werken we met de vragenlijsten van Vensters.  
De cognitieve ontwikkeling wordt gevolgd door observaties, formatieve en summatieve toetsen.
Een voorbeeld van formatieve toetsen zijn de IEP toetsen, groepsopdrachten, presentaties en projecten, die beoordeeld worden. Een voorbeeld van summatieve toetsen op onze school zijn de methode-gebonden toetsen.
Het LVS van IEP biedt een totaalpakket aan toetsen voor de basisvaardigheden (lezen, spelling, rekenen). De resultaten worden per kind vastgelegd in een individueel didactisch profiel, waarmee de ontwikkeling gedurende de hele schoolperiode gevolgd kan worden. Door middel van de rapporten en oudergesprekken krijgt u zicht op de meest recente ontwikkeling van uw kind.
Ondanks het feit dat we proberen het onderwijs zo goed mogelijk te laten passen bij elk kind en de extra inspanningen op het gebied van de leerlingenzorg, kan het soms onvermijdelijk zijn om een leerling te laten doubleren. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.
 
Extra begeleiding
Binnen de groep geven we les in verschillende niveaus. De meeste kinderen volgen de gewone instructie zoals door de methode aangegeven (basisgroep). Sommige kinderen krijgen in de groep meer uitleg en hulp (hulpgroep) of meer uitdaging en verrijking (plusgroep).
Door aan elke parallel extra leerkrachten toe te voegen organiseren we ons onderwijs anders, waardoor (extra) ondersteuning voor de kinderen vorm gegeven kan worden.
Indien er meer begeleiding nodig is dan deze laagdrempelige zorg, dan stemt de leerkracht dit af met de intern begeleider en met de ouders. Zo werken we ook veel samen met logopedisten en een kinderfysiotherapeute. Soms vindt er buiten de school speciale begeleiding plaats. In alle gevallen staat samenwerking en afstemming voorop. 
 
Speciale begeleiding
Daarnaast behoort collegiale consulatie en preventieve ambulante begeleiding vanuit een school voor speciaal (basis)onderwijs tot de mogelijkheden. Deze aanvraag kan door de intern begeleider worden gedaan.
 
Begaafdheid en meer uitdaging
Sommige kinderen hebben behoefte aan meer uitdaging dan de reguliere lesstof kan verzorgen. Wij hebben hiervoor een stapsgewijze aanpak om elk kind de uitdaging te bieden die ze nodig hebben (zie kader hieronder). Het is de bedoeling dat dit kader ons helpt om te kijken wat een kind nodig heeft. Ieder kind begint bij stap 1. Vanuit daar wordt gekeken of dit voldoende is of dat er opgeschaald moet worden naar de volgende trede.  We vinden dat we de meeste kinderen in de klas kunnen bedienen met behulp van de (extra) leerkracht(en).
Voor kinderen met (een vermoeden van) hoogbegaafdheid is er de plusklas. Daar ontmoeten ze gelijkgestemden, leren over de werking van het brein en krijgen ze complexe stof aangeboden. Deze kinderen worden flink uitgedaagd waarbij ze in een zogenaamde ‘leerkuil’  terecht komen, waarbij wij ze begeleiden om die uitdaging aan te gaan.
 
Voor leerlingen in groep 8 die extra uitdaging nodig hebben, bestaat er tevens de mogelijkheid om op woensdagochtend uitdagende lessen op het voortgezet onderwijs te volgen.