Visie

Basisschool de Boschuil vormt samen met Korein het Spilcentrum Blixembosch. In ons Spilcentrum hebben educatie, opvang en vrije tijd een plek. Met aandacht en oprechte interesse begeleiden we kinderen van 0 tot 13 jaar in een ononderbroken ontwikkelingslijn. We bieden een leeromgeving die de medewerkers en de kinderen uitdaagt om creatief te denken en het vertrouwen geeft om bewuste keuzes te maken.                                    
Ons Spilcentrum staat bekend om de goede sfeer. Daarnaast heeft ieder kind de mogelijkheid om te ontdekken wie hij of zij is, om zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid te ontwikkelen en om belangrijke vaardigheden en kennis op te doen die hen helpen bij een leven lang leren.
We stimuleren nieuwsgierigheid naar de wereld, die zich uit in een actieve houding, in het nemen van initiatieven, in het onderzoeken en het stellen van vragen. Dit vormt de aanzet tot ontwikkeling en leren én is ook de manier waarop onze kinderen leren een wereldburger te zijn.
Onze kinderen zijn zich ervan bewust dat zij onderdeel uitmaken van een groter geheel, dat hun eigen wereld verrijkt wordt door open te staan voor andere culturen en dat wat zij doen effect heeft op de wereld. Iedereen voelt zich welkom.
We bundelen onze kracht en expertise door samen te werken met kinderen, ouders, collega’s en partners in de buurt om ervoor te zorgen dat talenten tot bloei kunnen komen. 
 
Een fijne en veilige school
De Boschuil wil een fijne en veilige school zijn voor alle kinderen, waar iedereen telt en zichzelf mag zijn. We stimuleren eigen inbreng en het nemen van initiatief. We dragen bij aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Kinderen moeten zich naar eigen vermogen kunnen ontwikkelen, waarbij we hoge verwachtingen van hen hebben.
Onze focus ligt op een positief schoolklimaat, waar sociale veiligheid een belangrijke rol inneemt. We vinden het belangrijk dat onze kinderen zich veilig voelen op school en in de groep, dat ze lekker in hun vel zitten en met plezier naar school komen.
Een veilig schoolklimaat is een voorwaarde om te zijn wie je bent en je verder te kunnen ontwikkelen en groeien.
In alle groepen besteden we aandacht aan het creëren van een positieve groepssfeer en een veilig klimaat middels een schoolbrede aanpak. Zo hebben we positieve gedragsregels opgesteld en zijn de Intern Begeleiders (IB’ers)  aangesteld als aanspreekpunten veiligheid.
 
Wereldburgerschap: zijn wie je bent
Leren en werken op de Boschuil betekent dat je welkom bent en dat je mag zijn wie je bent. Niemand is hetzelfde, maar iedereen wordt geaccepteerd, gerespecteerd en gezien. We stimuleren kinderen om als wereldburgers naar de omgeving te kijken, met een brede en nieuwsgierige blik én met respect voor de ander en voor andere culturen. Cultureel bewustzijn en denken over thema’s als duurzaamheid en globalisering hebben hierin een plaats.
 
Sterk en eigentijds onderwijs voor alle kinderen uit de wijkIn een contextrijke, uitdagende en veilige leeromgeving werken we aan sterk en eigentijds onderwijs. De leerlingen ontvangen onderwijs waarin het ontwikkelen van vaardigheden, basiskennis, executieve functies en een groei mindset voorop staan. We zoeken hier passende meetmogelijkheden bij. We gebruiken moderne methodes en verwerkingswijzen en zetten ontwikkelingen als thematisch en geïntegreerd werken in de hele school in.
Door de juiste vaardigheden te ontwikkelen, kunnen de kinderen een leven lang leren. Dit hebben zij nodig omdat (technologische) ontwikkelingen zo snel gaan, dat zij gedurende hun loopbaan moeten kunnen bijblijven in een snel veranderende wereld. De vaardigheden die centraal staan zijn: denken over denken, zelfsturing, ICT-vaardigheden, samen leren, analytisch denken, kritisch denken, zelfinzicht, motivatie, creatief denken en communiceren (SLO doelen en vaardigheden voor ontwikkeling). We willen dat kinderen ervaren dat je invloed kan uitoefenen op je competentie en groei door zelfsturing, metacognitie, verantwoordelijkheid nemen en het maken van goede keuzes. Met een groei mindset ervaren kinderen dat ontwikkeling altijd mogelijk is.
Hoewel er steeds meer kennis beschikbaar is voor kinderen, geloven wij dat het verkrijgen van basiskennis zeer belangrijk is voor kinderen. We besteden dan ook veel aandacht aan rekenen, taal, (begrijpend) lezen, schrijven en algemene kennis. Goede en afgestemde instructies door de leerkracht en een balans tussen digitale verwerking en werken op papier, vormen de uitgangspunten van ons onderwijs.
Door het vergroten van de executieve functies van kinderen, geven wij hen tools om hun leren vorm te geven. Executieve functies zijn de regel- en aansturingsfuncties van de hersenen (bv. Inhibitie, werkgeheugen, taakinitiatie, emotieregulatie, flexibiliteit, planning & organisatie en zelfregulatie).