MR

De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten en de (adjunct)directeur als adviseur. De MR-leden denken met elkaar na over de organisatie en veranderingen op school.
De secretaris van de MR zorgt voor publicatie van de agenda en de verslaglegging van de MR-vergaderingen. Op de website van school kunt u de namen van de MR-leden vinden.
Alle MR-vergaderingen zijn openbaar. Wel stelt de MR het op prijs als u uw komst tevoren even aankondigt.
De MR is bereikbaar via: mr-deboschuil@skpo.nl.
 
Medezeggenschap algemeen
De medezeggenschapsraad (MR) heeft twee soorten rechten: het instemmingsrecht en het adviesrecht. Deze rechten zijn beschreven in het reglement van de medezeggenschapsraad.
Naast gezamenlijke bevoegdheden, hebben ouders een eigen instemmingsrecht bij beslissingen die voor ouders belangrijk zijn, zoals vaststelling van de schooltijden of de regeling van het overblijven. Samen met het personeel hebben ze instemming bij beslissingen over onder meer het schoolplan, de onderwijskundige doelstellingen of plannen om samen te gaan met een andere school of schoolbestuur (fusieplannen).
Soms moeten de directie en het bestuur advies vragen aan de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld over het voorgenomen beleid op het gebied van financiën, aanmelding en toelating van nieuwe leerlingen, of het ontslaan of aannemen van de schoolleiding.
Over deze zaken heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht. Dit betekent dat de MR-leden advies geven aan het bestuur en de directie.
 
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Alle zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen die vallen onder het bestuur van de SKPO worden besproken in een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
Iedere afzonderlijke medezeggenschapsraad wijst één van zijn leden aan om zitting te nemen in deze GMR die dus in totaal uit 35 personen bestaat. Ook deze bijeenkomsten zijn openbaar en de verslagen ter inzage. Informatie kunt u ook via het internet verwerven: www.skpo.nl. Daar vindt u onder meer alle agenda’s, verslagen, namen en adressen, enz.