Onderwijs

Voor- en Vroegschoolse educatie
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is een opbrengstgerichte manier van werken die ertoe moet leiden dat kinderen zonder achterstand kunnen beginnen aan groep 3 van het basisonderwijs. De op peuters (2 ½ - 4 jaar) gerichte voorschoolse educatie en de voor kleuters uit de eerste twee groepen van het basisonderwijs (4 tot en met 6 jaar) bestemde vroegschoolse educatie worden hiertoe op elkaar afgestemd, waardoor een doorgaande leerlijn ontstaat.
In ons Spilcentrum Blixembosch hebben we een nauwe samenwerking met de dagopvang en peuterwerk-groepen van Korein, locatie Kiplinglaan, Ouverture en Topaasring.
We gebruiken KIJK! om de ontwikkeling van de kinderen te observeren, te registreren en te stimuleren, zowel bij Korein als op school.
Ook stemmen we de onderwijsinhoud af met de thema’s die zowel in de peuter- als in de kleutergroepen uitgewerkt worden. De kinderen komen samen met de pedagogisch medewerker op bezoek in de kleutergroep, zodat de overgang zo laagdrempelig mogelijk gaat.
Verder wordt er een warme overdracht gedaan met ouders en pedagogisch medewerker als de kinderen van de voorschool naar de vroegschool gaan.

Onderbouw
Bij de kleuters (groepen 1-2) werken we met heterogene groepen. Dit betekent dat kinderen van 4 - 6 jaar samen in de klas zitten.
Kleuters leren in stapjes en sprongen. Vandaar dat er gekozen is voor de heterogene groep, omdat op deze manier afgestemd kan worden op de ontwikkelingsfase waarin de kleuter zich bevindt.
In een periode van 2 tot 3 jaren mag een kind op eigen niveau en in eigen tempo ontwikkelen. We stimuleren de ontwikkeling door aanbod te bieden in de zone van naaste ontwikkeling.
In de loop van het schooljaar wordt bekeken welke oudste kleuters op alle ontwikkelingsgebieden aan de voorwaarden voldoen om de overstap naar groep 3 te maken. In sommige gevallen blijven kinderen wat langer en in andere gevallen korter in de onderbouw.

Midden- en bovenbouw
Onze groepen 3 t/m 8 zijn homogene groepen, dat wil zeggen: in een groep zitten kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Van ieder leerjaar hebben we meerdere groepen, dus bijvoorbeeld groep 4a, 4b en 4c enz. De leerkrachten van elk leerjaar overleggen wekelijks over o.a. het aanbod in de groepen. Indien mogelijk en gewenst wordt er groepsdoorbrekend gewerkt.

De leeromgeving
Voor onze leeromgeving hebben we het volgende uitgangspunt gekozen:
We gaan voor een inspirerende, uitdagende en activerende leeromgeving die de leerkracht en de leerling uitdaagt om creatief te denken en het vertrouwen geeft om bewuste keuzes te maken.
We bereiden kinderen voor op de toekomst. De wereld om ons heen verandert snel (o.a. door technologie).
Van onze kinderen worden andersoortige kennis en vaardigheden gevraagd: informatie-vaardigheden, samenwerken, creatief denken, etc. Kortom, de 21-eeuwse vaardigheden. Dit vraagt een kritische blik op de ontwikkeling van het huidige onderwijs en een aanpassing van de inrichting. De inrichting van de leeromgeving op de Boschuil is modern en geeft een veilige huiskamersfeer. Er zijn verschillende soorten werkplekken: groepstafels, flexibel meubilair, speelplekken en ontdekhoeken.

Onderwijsleergebieden
De kleutergroepen werken ontwikkelingsgericht via Basisontwikkeling. De kinderen leren spelend en worden begeleid naar doelgerichte leeractiviteiten. De betekenisvolle samenhang in activiteiten brengen we aan door te werken in thema's. We gebruiken taal- en rekenroutines, zoals de letter van het thema en het dagritme. Op het Boschplein spelen kinderen vanuit de verschillende groepen 1/2 samen. De grote speelhal is ingericht met rijke spelhoeken. 
In de groepen 3-8 besteden we aandacht aan lezen, schrijven, taal, rekenen, wereldoriëntatie en verkeer. In de ochtend wordt gewerkt aan de basisvakken. In de middag werken we projectgericht en in voorkomende gevallen ook groepsoverstijgend aan de vaardigheden van de toekomst. Onderzoekend leren vormt samen met cultuur en creativiteit de basis.
Vanaf de kleutergroep geven we Engelse les.
Ook bewegingsonderwijs, sociaal-emotionele vorming en invulling aan creatieve vakken staan op het programma.

Spel/gymnastiek
De kinderen van groep 1 en 2 gaan naar de speelzaal in ons eigen gebouw en krijgen daar gym- en spellessen. Zij moeten beschikken over een korte broek en shirt of een gympakje en daarnaast gymschoentjes (geen turnschoentjes!) met witte zolen en klittenband of elastiek.
De gym- en spellessen bij de kleuters worden zowel door de eigen leerkrachten als door een vakleerkracht gym gegeven.
De kinderen van groep 3 t/m 8 gymmen in het VTA Blixems. De gymlessen worden gegeven door vakleerkrachten gym. Gymkleding en schone gymschoenen (zonder zwarte zolen) zijn verplicht. Gymschoenen zijn in het VTA noodzakelijk aangezien de kinderen in noodgevallen gebruik moeten maken van de ijzeren brandtrap.

Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)
We hebben een 3-jarig traject gevolgd met o.a. een training (Cultuur & ik) voor het hele team. In deze scholing stonden de volgende culturele competenties centraal: Onderzoekend vermogen, creërend vermogen en reflecterend vermogen. 
Alle kinderen krijgen de ruimte voor hun creatieve energie. Ons onderwijs biedt kinderen de kans om ál zijn of haar talenten te ontwikkelen. Hierin spelen expressie, beleving, vrijheid in denken en het samen werken aan projecten een cruciale rol. Daarom wordt de nadruk gelegd op het proces en niet op het product. De kunstzinnige vakken/activiteiten vergroten het zelfvertrouwen van kinderen, daarbij zal het kinderen stimuleren in hun creativiteit. Dankzij hun creatieve vermogen worden de kinderen in staat gesteld om niet alleen kritischer maar ook probleemoplossend te gaan denken, ook bij het verwerken van leerstof van andere vakken, iets wat binnen de huidige maatschappij van essentiële waarde is. Alles is opgenomen in ons beleidsplan met een jaarlijks wisselend cultureel aanbod voor elke groep.

Seksuele voorlichting
In leerjaar 8 krijgen de kinderen binnen het reguliere lesprogramma ook seksuele voorlichting. Dit gebeurt door de groepsleerkrachten op een wijze die past bij de leeftijd en ontwikkeling van onze kinderen. In leerjaar 8 gebruiken we hiervoor het project Lentekriebels, waarover u als ouder van tevoren geïnformeerd wordt.