Onderwijs

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is een opbrengstgerichte manier van werken die ertoe moet leiden dat kinderen zonder achterstand kunnen beginnen aan groep 3 van het basisonderwijs. De op peuters (2½ - 4 jaar) gerichte voorschoolse educatie en de voor kleuters uit de eerste twee groepen van het basisonderwijs (4 tot en met 6 jaar) bestemde vroegschoolse educatie worden hiertoe op elkaar afgestemd, waardoor een doorgaande leerlijn ontstaat.
In ons Spilcentrum Blixembosch hebben we een nauwe samenwerking met de dagopvang en peuterwerk-groepen van Korein, locatie Kiplinglaan, Ouverture en Topaasring.
We gebruiken KIJK! om de ontwikkeling van de kinderen te observeren, te registreren en te stimuleren, zowel bij Korein als op school.
Ook stemmen we de onderwijsinhoud af met de thema’s die zowel in de peuter- als in de kleutergroepen uitgewerkt worden. De kinderen komen samen met de pedagogisch medewerker op bezoek in de kleutergroep, zodat de overgang zo laagdrempelig mogelijk gaat.
Verder wordt er een warme overdracht gehouden met ouders en pedagogisch medewerker als de kinderen van de voorschool naar vroegschool (de Boschuil) gaan.
 
Onderbouw
Bij de kleuters (groepen 1-2) werken we met heterogene groepen. Dit betekent dat kinderen van 4 - 6 jaar samen in de klas zitten.
Kleuters leren in stapjes en sprongen. Vandaar dat er gekozen is voor de heterogene groep, omdat op deze manier afgestemd kan worden op de ontwikkelingsfase waarin de kleuter zich bevindt.
In een periode van 2 tot 3 jaren mag een kind op eigen niveau en in eigen tempo ontwikkelen. We stimuleren de ontwikkeling door aanbod te bieden in de zone van naaste ontwikkeling.
In de loop van het schooljaar wordt bekeken welke oudste kleuters op alle ontwikkelingsgebieden aan de voorwaarden voldoen om de overstap naar groep 3 te maken. In sommige gevallen blijven kinderen wat langer en in andere gevallen korter in de onderbouw.

Midden- en bovenbouw
Onze groepen 3 t/m 8 zijn homogene groepen, dat wil zeggen: in een groep zitten kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Van ieder leerjaar hebben we meerdere groepen, dus bijvoorbeeld groep 4a, 4b en 4c enz. De leerkrachten van elk leerjaar overleggen wekelijks over o.a. het aanbod in de groepen. Indien mogelijk en gewenst wordt er groepsdoorbrekend gewerkt.
We hebben extra leerkrachten die ondersteuning aan kinderen in verschillende leerjaren bieden.
 
De leeromgeving
Voor onze leeromgeving hebben we het volgende uitgangspunt gekozen:
We gaan voor een inspirerende, uitdagende en activerende leeromgeving die de leerkracht en de leerling uitdaagt om creatief te denken en het vertrouwen geeft om bewuste keuzes te maken.
We bereiden kinderen voor op de toekomst. De wereld om ons heen verandert snel (o.a. door technologie).
Van onze kinderen worden andersoortige kennis en vaardigheden gevraagd: informatie-vaardigheden, samenwerken, creatief denken, etc. Kortom, de 21-eeuwse vaardigheden. Dit vraagt een kritische blik op de ontwikkeling van het huidige onderwijs en een aanpassing van de inrichting. De inrichting van de leeromgeving op de Boschuil is modern en geeft een veilige huiskamersfeer. Er zijn verschillende soorten werkplekken: groepstafels, flexibel meubilair, speelplekken en ontdekhoeken.
 
Onderwijsleergebieden
De kleutergroepen werken ontwikkelingsgericht via Basisontwikkeling. De kinderen leren spelend en worden begeleid naar doelgerichte leeractiviteiten. De betekenisvolle samenhang in activiteiten brengen we aan door te werken in thema's. We gebruiken taal- en rekenroutines, zoals de letter van het thema en het dagritme. Op het Boschplein spelen kinderen vanuit de verschillende groepen 1/2 samen. De grote speelhal is ingericht met rijke spelhoeken. 
In de groepen 3-8 besteden we aandacht aan lezen, schrijven, taal, rekenen, wereldoriëntatie en verkeer. In de ochtend wordt gewerkt aan de basisvakken. In de middag werken we projectgericht en in voorkomende gevallen ook groepsoverstijgend aan de vaardigheden van de toekomst. Onderzoekend leren vormt samen met cultuur en creativiteit de basis.
Vanaf de kleutergroep geven we Engelse les.
Ook bewegingsonderwijs, sociaal-emotionele vorming en invulling aan creatieve vakken staan op het programma.

Spel/gymnastiek
De kinderen van groep 1 en 2 gaan naar de speelzaal in ons eigen gebouw en krijgen daar gym- en spellessen. Vanaf de kleutergroep gymmen de kinderen in gymkleding: een korte broek, shirt of een gympakje en gymschoenen (geen turnschoentjes!) met witte zolen en klittenband of elastiek.
De gym- en spellessen bij de kleuters worden zowel door de eigen leerkrachten als door een vakleerkracht gym gegeven.
De kinderen van groep 3 t/m 8 gymmen in het VTA Blixems. De gymlessen worden gegeven door vakleerkrachten gym. Gymkleding en schone gymschoenen (zonder zwarte zolen) zijn verplicht. In verband met veiligheidsvoorschriften van het VTA-gebouw mag er niet gegymd worden zonder gymschoenen.
Daarnaast vragen we i.v.m. de veiligheid sieraden af te doen en lange haren in een staart te binden.
 
Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)
Alle kinderen krijgen de ruimte voor hun creatieve energie. Ons onderwijs biedt kinderen de kans om ál zijn of haar talenten te ontwikkelen. Hierin spelen expressie, beleving, vrijheid in denken en het samenwerken aan projecten een cruciale rol. Daarom wordt de nadruk gelegd op het proces en niet op het product. De kunstzinnige vakken/activiteiten vergroten het zelfvertrouwen van kinderen, daarbij zal het kinderen stimuleren in hun creativiteit. Dankzij hun creatieve vermogen worden de kinderen in staat gesteld om niet alleen kritischer maar ook probleemoplossend te gaan denken, ook bij het verwerken van leerstof van andere vakken, iets wat binnen de huidige maatschappij van essentiële waarde is.
Alles is opgenomen in ons beleidsplan met een jaarlijks wisselend cultureel aanbod voor elke groep.
 
Lichamelijke ontwikkeling, seksuele vorming en relaties
Lesgeven over bovenstaande maatschappelijke onderwerpen vinden wij belangrijk voor groep 1 t/m 8. Leerlingen leren tijdens diverse vakgebieden verantwoord om te gaan met hun eigen lichaam, in contact met anderen respectvol te zijn en daarbij oog te hebben en houden voor verschillen. We laten ons hierbij leiden door de normen en waarden zoals zij gelden op onze school.
Dat betekent voor ons:

  • Veilig,
  • met respect,
  • rekening houden met de grenzen van een ander en die van jezelf,
  • ieder kind vrijheid bieden om zichzelf te zijn.

Lessen over lichamelijke ontwikkeling, seksuele vorming en relaties zullen door het jaar heen aangeboden worden tijdens de wereldoriënterende vakken, maar we hebben hier ook themaweken voor ingericht. We maken hierbij een onderscheid tussen seksuele vorming en seksuele voorlichting: Lichamelijke ontwikkeling, dit zijn lessen voor de gehele basisschool met betrekking tot persoonlijke hygiëne, kennis van het eigen lichaam, mogen zijn wie je bent, grenzen respecteren en aangeven. Seksuele voorlichting, dit zijn lessen voor de bovenbouw met o.a. aandacht voor het veranderende lichaam, voortplanting, diversiteit en veiligheid.
We gebruiken hiervoor diverse methodes als bronnenboek en tijdens studiedagen/parallelvergadering zullen deze thema’s regelmatig op de agenda staan om de doorgaande lijn goed te bewaken.
Voorbeelden van thema’s op niveau van leeftijd, zijn:
Lichaam/baas over eigen lijf, verschillen tussen jongen/meisje, persoonlijke hygiëne, omgangsvormen, sociale omgang, seksuele voorkeur, taalgebruik, mediawijsheid, verliefdheid, voortplanting (mens, dier, plant), relaties en liefde.

ASML Junior Academy
Vanaf schooljaar 2023-2024 werken we samen met de ASML Junior Academy. ASML en Mad Science slaan de handen ineen om STEM onderwijs (Science, Technology, Engineering and Math) aan te bieden aan 181.000 kinderen. De focus van deze samenwerking ligt op Onderzoekend en Ontwerpend leren, 21st Century Skills en contextrijk leren voor elk kind. Alle kosten worden gedragen door ASML vanuit het Community Engagement programma.
Het doel is structurele inzet van een Mad Science vakdocent om de kinderen van de groepen 1 t/m 8 te voorzien van wetenschap & techniek onderwijs. Mad Science heeft een methode ontwikkeld waarmee  Wetenschap & techniek op school wordt geïntroduceerd en structureel in het aanbod kan worden opgenomen.
Speerpunten van dit traject:

  • Stimuleren van de onderzoekende leerhouding.
  • Wetenschap & techniek (W&T) lessen worden in de eigen school gegeven.
  • Leerkrachten raken geënthousiasmeerd en zijn betrokken bij de lessen.
  • Leerkrachten krijgen groeikansen om W&T eigen te maken.
  • Kinderen zijn zich, wanneer ze kiezen voor een vervolgopleiding, ervan bewust dat W&T ook een mogelijke richting is. 

Gedurende minimaal 3 jaar wordt er een zo breed mogelijk beeld aangeboden van de verschillende aspecten van wetenschap en techniek. De lessen worden, zo veel mogelijk verspreid door het schooljaar heen, ingezet.